skip to Main Content

Vizyon;
Bölgesel kalkınmada, sahip olduğu Ambalaj, Kutulama ve Pestil&Köme üretim hatları ile sosyo-ekonomik katkı bakımından Türkiye’deki en üretici, en yenilikçi ve en ilham verici İŞGEM’i olmak, bünyesinde ev sahipliği yapacağı 20 kiracı ve iş geliştirme faaliyetleriyle bölgede ki girişimcilik altyapısını güçlendirerek, sunduğu hizmetlerle mevcut firmaların rekabet gücünü arttırmak. Gümüşhane İŞGEM’in gıda sektörü özelindeki amacı bölgede ki mevcut üretim kapasitesini üretim kalitesini arttırmak, diğer bölgeler ve yurtdışı ile olan ticari/ekonomik ilişkileri güçlendirmek, sektörel rekabet gücününü arttırarak ve yerel büyümeyi desteklemektir. Gümüşhane ilinin marka değeri oluştururken bölgesel istihdamı artırmak amaçtır.

Misyon;
Gümüşhane’deki girişimcilik altyapısını güçlendirme ve Gümüşhane İŞGEM’dekiişletmelerin teknik kapasiteleri ile rekabet güçlerini arttırma yoluyla Gümüşhane’nin sosyo- ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak. Bu, yeni ve rekabetçi fikirlere sahip girişimciler arasındaki sinerjiyi geliştiren ve sahip olduğu üretim hatları ile bu girişimcilerin ürün ve hizmetlerinin katma değerini iyileştirmesini sağlayan fiziksel ve sosyal bir ortam oluşturmak marifetiyle başarılacaktır.
Stratejik Hedefler;
1. Gümüşhane’de büyüme ve değer yaratma potansiyeline sahip, stratejik açıdan önemli sektörleri ve girişimcileri desteklemek ve bölgesel, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliklerini arttırmak.
2. Ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası aşamalarda girişimcileri yenilikçi ve yüksek katma değerli ürünler üretmek ve sürdürülebilirliklerini sağlamak için desteklemek.
3. Gümüşhane İŞGEM’in gerekli fiziki, teknik, örgütsel ve finansal kaynak / kabiliyete sahip olmasını ve kiracılarına kaliteli hizmet sunmasını sağlamak.
4. Gümüşhane İŞGEM hizmetlerinin bilinirliğini ve görünürlüğünü artırmak

Back To Top